Documentary Awards – ဆုရမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်များ

Magway City – မကွေးမြို့ ဆုရမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်များHpa-an City – ဘားအံမြို့ ဆုရမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်များDawei City – ထား၀ယ်မြို့ ဆုရမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်များ