ဆုရ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်များ

မကွေးမြို့ ပထမဆုရမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်

မကွေးမြို့ ဒုတိယဆုရမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်

မကွေးမြို့ တတိယဆုရမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်

ဘားအံမြို့ပထမဆုရမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်

ဘားအံမြို့ဒုတိယဆုရမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်

ဘားအံမြို့တတိယဆုရမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်

ထား၀ယ်မြို့ပထမဆုရမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်

ထား၀ယ်မြို့ဒုတိယဆုရမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်

ထား၀ယ်မြို့တတိယဆုရမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်